Privacyreglement

Inleiding

Logopediepraktijk Merel gaat zorgvuldig met al uw informatie om en voldoet aan de geldende privacy wet- en regelgeving. Dit privacyreglement beschrijft hoe de praktijk omgaat met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens. 

Indien u vragen heeft over het privacyreglement kunt u terecht bij de praktijkhoudster, een e-mail sturen naar info@logopediepraktijkmerel.nl, het contactformulier invullen of telefonisch contact opnemen met de praktijk 06 19032338

Artikel 1 – Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Gegevens: de gegevens die betrekking hebben op een persoon.
Praktijk: Logopediepraktijk Merel, verwerkingsverantwoordelijke.
Cliënt: een cliënt van de praktijk.
Verwerking:  een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op cliëntenzorg.

Artikel 3 – Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • het verlenen van logopedische zorg;
 • het declareren van verleende logopedische zorg bij de cliënt of zorgverzekeraar;
 • ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;
 • wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4 – De gegevensverwerking

 1. Om goede zorg te kunnen verlenen, worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Uw behandelend logopedist heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend logopedist en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.
 2. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. De praktijk zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 3. Als de praktijk uw gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de cliënt worden gebruikt.  De praktijk zal in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 4. Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.
 5. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 5 – Beschrijving van de gegevens

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Logopediepraktijk Merel neemt alleen die gegevens op van het EPD die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

 • naam
 • adres/contactgegevens
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • medische gegevens
 • naam huisarts/andere zorgverleners
 • gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger

Artikel 6 – Rechten

 1. Als cliënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Middels dit privacyreglement wordt u daarover in algemene zin geïnformeerd. U wordt daarnaast ook geïnformeerd in specifieke gevallen zoals een brief aan de huisarts die wordt gestuurd over de voortgang of einde van het behandeltraject.
 2. U heeft als cliënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. De praktijk neemt een verzoek tot inzage of kopie zo spoedig als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Daarnaast biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.
 3. U heeft als cliënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. De praktijk zal eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.
 4. Als u gegevens wilt laten vernietigen, kunt u daartoe een schriftelijk verzoek indienen en indien het medische gegevens betreft de beweegredenen hiervoor te vermelden. Binnen een periode van drie maanden na ontvangst van uw verzoek, wordt door de praktijk beoordeeld of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt dit voorzien van een motivering.
 5. Op verzoek kunt u als cliënt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. Deze verklaring kunt u overhandigen aan de praktijkhoudster zodat het aan uw dossier kan worden toegevoegd.
 6. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:
 • Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;
 • Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;
 • Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;
 • Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

Artikel 7 – Bewaartermijn

 1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.
 2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
 3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
 4. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

Artikel 8 – Geheimhouding

Logopediepraktijk Merel gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dit betekent dat gegevens niet aan derden worden verstrekt behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook is een geheimhoudingsverplichting van toepassing op de activiteiten van de praktijk alsmede door de praktijk ingeschakelde externe partijen zoals leveranciers van software. Een uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk in de gevallen:

 • u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 • het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;
 • er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of
 • de praktijk daartoe gehouden is op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

Artikel 9 – Informatiebeveiliging

Logopediepraktijk neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer: het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen.

Artikel 10 – Functionaris gegevensbescherming

In de praktijk is de praktijkhoudster M Brekhof verantwoordelijk voor de gegevensbescherming en verwerking van gegevens alsmede toezicht op de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 11 – Wijzigingen

Logopediepraktijk Merel kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. U wordt in dat geval via de website www.logopediepraktijkmerel.nl geïnformeerd.

Artikel 12 – Klachten

Hoewel Logopediepraktijk Merel al het nodige doet om uw privacy te waarborgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft, kunt u dit bespreken met de praktijkhoudster M. Brekhof. Zij is te bereiken op: 06 19032338 of per brief of per e-mail info@logopediepraktijkmerel.nl. Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens kenbaar te maken.