Praktijkinformatie

Logopedie in Utrecht Oost! Bij Logopediepraktijk Merel kunt u en/of uw kind terecht voor onderzoek en behandeling van  problemen op het gebied van: taal, spraak, gehoor, stotteren, afwijkend mondgedrag, adem/ stem en slikken. De praktijklocatie in Utrecht Oost ligt vlakbij het Diakonessenhuis en het Wilhelminapark. Met openbaar vervoer en het eigen vervoer is de praktijk goed bereikbaar en er zijn voldoende (betaalde) parkeermogelijkheden. Daarnaast is de praktijk kinderwagen- en rolstoelvriendelijk. U kunt zich aanmelden met en zonder verwijzing. Behandelingen zijn op afspraak en zijn zowel op de praktijk als online mogelijk.  Voor meer informatie en/of voor het maken van een afspraak, neem gerust contact op! De praktijk is geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Hieronder vindt u meer informatie over de praktijk, werkwijze en voorwaarden.

Aanmelding en eerste afspraak
Na aanmelding vindt allereerst een intake plaats. Tijdens deze eerste afspraak ga ik samen met u in op de reden van aanmelding voor logopedie. In het geval van aanmelding zonder een verwijzing zal tijdens de eerste afspraak een korte screening plaatsvinden op basis waarvan wordt bekeken of er mogelijk indicaties zijn die maken dat er toch eerst even door een (huis)arts moet worden meegekeken voordat logopedisch onderzoek en behandeling kan worden gestart.

Wilt u meenemen naar de eerste afspraak:

 • verwijsbrief (als u die heeft),
 • geldig legitimatiebewijs van u / uw kind,
 • zorgpas van uw verzekeringsmaatschappij, en
 • alle vragen die u mogelijk al heeft voor mij.

Onderzoek
Afhankelijk van het eerste gesprek vindt logopedisch onderzoek plaats. Dit duurt een of meerdere afspraken en kan plaatsvinden in verschillende vormen: observatie, navragen en metingen, invullen van een vragenlijst, en/of tests met concreet materiaal en plaatjes.

Behandeling
Na het onderzoek worden de resultaten en het logopedisch advies met u besproken. Indien logopedie geïndiceerd is, wordt in overleg met u beslist of behandeling ook zal gaan plaatsvinden. Hierbij is het belangrijk dat er een klik is tussen client en de logopedist en dat met wederzijds vertrouwen het behandeltraject wordt aangegaan.

Logopedie-afspraken duren 25 minuten per keer. Een logopedie-afspraak 1 of 2 keer per week is helaas niet voldoende om nieuwe dingen te leren en zal er ook thuis geoefend moeten worden. Soms komt het voor dat het thuis niet lukt om te oefenen of dat logopedie-afspraken steeds verzet moeten worden en dat de behandeling stagneert. In deze gevallen zal samen gekeken worden naar wat wel haalbaar is en kan het voor komen dat de logopedie even wordt gepauzeerd of voortijdig wordt gestopt.

In een mapje worden steeds oefeningen voor thuis meegegeven. Het behandelmateriaal is divers: ik werk niet alleen met oefeningetjes op papier aan tafel maar ook spelenderwijs en in de ruimte. Met plezier en aansluitend bij de belevingswereld oefenen we samen aan datgene waar logopedische hulp bij wordt gevraagd!

Evaluatie
Tijdens het behandeltraject wordt voortdurend gekeken hoe de logopedie gaat en of we richting een positief resultaat gaan en de hulpvraag aanpakken. Tegen het einde van de gestelde behandelperiode zal er heronderzoek plaatsvinden en op basis daarvan worden besloten of meer logopedie nodig is of dat logopedie stopt.

Ik wil een afspraak afzeggen en verplaatsen, kan dat?

Soms komt een logopedie-afspraak niet zo goed uit en wilt u deze liever afzeggen en verzetten. Neem dan contact op met de praktijk. Wanneer u de behandeling niet wil laten doorgaan, moet u dit tenminste 24 uur van tevoren doorgeven via de telefoon, voicemail, email of whatsapp. Bij geen of een te late afmelding behoudt Logopediepraktijk Merel zich het recht voor om een verzuimtarief van €37 per te laat of niet afgemelde behandeling bij u in rekening te brengen. Deze verzuimfactuur wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en moet u zelf betalen binnen 14 dagen na ontvangst.

Logopediepraktijk Merel heeft een contract met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat de kosten voor een logopedische behandeling in rekening worden gebracht tegen het tarief van uw zorgverzekeraar.

Voor kinderen tot 18 jaar wordt logopedie volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Een uitzondering hierop is het geval van een verzuimsituatie doordat u niet of te laat de logopedie-afspraak hebt afgezegd.

Vanaf 18 jaar geldt dat de vergoeding voor logopedie eerst onder het verplicht eigen risico van €385 valt. Als u uw eigen risico voldaan hebt dan wordt de logopedie vergoed door uw zorgverzekeraar tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd.

Verandert u van zorgverzekering? Geef dit zo snel mogelijk door aan uw logopedist.

Voor niet-gecontracteerde logopedische ondersteuning – hierbij kan gedacht worden aan het op verzoek deelnemen bij overleg op school of verslaglegging aan derden (niet zijnde de verwijzer) – worden de kosten in rekening gebracht bij de aanvrager. Voor meer informatie of een aanvraag hiervoor kunt u contact opnemen. De kosten voor niet-gecontracteerde logopedische ondersteuning zin:

 • Overleg met derden per 30 minuten: 42,50 euro.
 • Verslaglegging aan derden per 30 minuten 42,50 euro.
 • Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak: 37 euro.

 Deze tarieven gelden vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Logopedie is vrijgesteld van Btw.

Betalingsvoorwaarden
U dient in het bezit te zijn van een geldig verzekeringsbewijs. Eventuele facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Vraag naar de uitgebreide betalingsvoorwaarden bij uw logopedist.

Privacyreglement
Logopediepraktijk Merel gaat zorgvuldig met al uw informatie om en voldoet aan de geldende
privacy wet- en regelgeving. Dit privacyreglement beschrijft hoe de praktijk omgaat met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Indien u vragen heeft over het privacyreglement kunt u terecht bij de praktijkhouder, een e-mail sturen naar info@logopediepraktijkmerel.nl, het contactformulier invullen en/of telefonisch contact opnemen met de praktijk 06 19032338

Klik hier voor het privacyreglement.

Klantentevredenheidsonderzoek
Sommige zorgverzekeraars stellen verplicht dat de logopediepraktijk een klantentevredenheidsonderzoek (PREM) uitvoert. Deze wordt, na uw toestemming, toegezonden via de email. Het klantentevredenheidsonderzoek is geheel anoniem.

NIVEL
Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek van de kwaliteit van gezondheidszorg in Nederland, werkt Logopediepraktijk Merel samen met NIVEL Zorgregistraties en levert de praktijk, na uw toestemming, geheel anonieme gegevens aan. Meer informatie vindt u op de website van het NIVEL.

Er wordt naar gestreefd om in de logopedische begeleiding te voldoen aan uw wensen.  Het kan voorkomen dat u als cliënt of als ouder/verzorger van uw kind toch niet tevreden bent of een klacht heeft over de begeleiding. Het zou heel fijn zijn als u dit eerst bespreekt met de behandelend logopedist om uw klacht op te lossen. Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet WKKGZ. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Merel is aangesloten bij deze klachtenregeling.

Klik hier voor de WKKGZ klachtenfolder NVLF

Wat is logopedie en wie kunnen bij een logopedist terecht?
Bij problemen en vragen op het gebied van spraak, taal, gehoor, stem, afwijkend mondgedrag en slikken, biedt een logopedist hulp en adviezen. Iedereen kan logopedische hulp vragen, er is geen leeftijdsgrens.

Biedt Logopediepraktijk Merel ook hulp op het gebied van afasie, dysfagie, dysartrie, en Parkinson?
Nee, hoewel ik graag ook op deze aandachtsgebieden logopedische zorg wil bieden, is dit niet mijn expertise en verwijs ik door naar hierin gespecialiseerde logopedisten.

Hoe ziet een behandeltraject eruit en wat is de behandelduur?
Dit is heel afhankelijk van de hulpvraag en wat uit het logopedisch onderzoek naar voren komt.  Om toch enigszins een indicatie te geven:

 • Bij spraak- en taal gerelateerde problematiek vinden de behandelingen meestal wekelijks plaats en duurt een behandeltraject 3 tot 6 maanden waarna er geëvalueerd wordt.
 • Bij OMFT-trajecten (mondgedrag) wordt uitgegaan van een behandelperiode van 6 maanden tot een jaar, waarbij de behandelingen eerst elke week plaatsvinden maar bij voldoende vooruitgang worden de afspraken afgebouwd naar eens in de 2, 4 en 8 weken.
 

 Kan ik de praktijk ook bereiken door een Whatsapp-bericht te sturen?
Ja dat kan.  U kunt de praktijk behalve telefonisch en per mail ook bereiken middels Whatsapp. Een uitzondering hierop geldt voor privacy-gevoelige informatie.

Wordt logopedie vergoed door de zorgverzekeraar?
Alleen directe behandeltijd wordt door uw zorgverzekeraar vergoed.  Logopediepraktijk Merel heeft contracten met alle zorgverzekeraars en logopedie zit in het basispakket. Dit betekent dat voor kinderen tot 18 jaar de logopedie-behandelingen volledig vergoed worden. Vanaf de leeftijd van 18 jaar geldt wel eerst het eigen risico.

Wat is directe behandeltijd en wat wordt dan niet door de zorgverzekeraar vergoed?
Directe behandeltijd wil zeggen een daadwerkelijke behandelafspraak tussen logopedist en cliënt op de praktijklocatie of middels tele-logopedie. Overleg met bijvoorbeeld school, of afstemming tussen logopedie en het kinderdagverblijf, of tussentijdse rapportage voor bijvoorbeeld de aanvraag van een cluster 2 ondersteuningsarrangement, zijn verrichtingen die de zorgverzekeraar niet vergoedt en in rekening worden gebracht bij de aanvrager.  Ook niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken worden niet vergoedt door de zorgverzekeraar.

Welke tarieven worden gerekend voor verrichtingen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed?

 • Overleg met derden per 30 minuten: 44 euro.
 • Verslaglegging aan derden per 30 minuten 44 euro.
 • Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak: 37 euro.

Deze tarieven gelden vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Logopedie is vrijgesteld van Btw.

Twijfels of vragen? Bel, app of mail gerust even!


Heeft u vragen? Stel deze gerust tijdens de afspraak of neem contact op.